SANSKRIT LEXIKON

Vad betyder de olika namnen?

Ashtanga Vinyasa yoga innehåller sex olika serier med olika asana. Namnet ASANA kommer från sanskrit och betyder just ställning, position. För de flesta av oss är den första serien fullt tillräcklig att jobba i, det är ytterst få som går längre än till andra serien. Nedan har jag listat den första seriens rörelser vid namn, fritt översatt.

Suryanamaskara – Solhälsning – Sun salution
surya=sol
namaskara=hälsning

Samasthitih- trädets positon
Sama= lika, samma,upprätt
Sthitih=stabilitet
(Denna position kallas i andra yogaformer för Tadasana, där tada betyder berg)
Urdhva Vrksasana
Urdhva=Uppåtgående
Vrksa =ett träd
Uttanasana – framåtböjning – forward bend
Ut=djup stark
tan=sträcka ut, förlänga
Chaturanga Dandasana – Armhävningsställning – Four Limb Staff Pose
Chatur=fyra
Anga= Lemmar , en del av kroppeni detta fall händer & fötter
Danda=käpp, stång
Urdhva Mukha Svanasana – Uppåtgående hunden – Upward facing dog
Urdhva=Uppåtgående
Mukha= Ansikte
Svana=Hund
Adho Mukha Svanasana – Nedåtgående hunden – Downward facing dog
Adho=Nedåtriktande, tittar ner
Mukha= Ansikte
Svana=Hund

Padangusthasana – Stortåställning – big toe pose
Pada=fot
Angusth=Stortå
Utthita Tri konasana – Utsträckta triangeln – Triangle
Utthita=Uppåtgående, utsträckt, öppen
Tri= tre
Kona=Vinkel
Parivrtta Tri Konasana – Vridna triangeln – Revolved triangle
Parivrta=runtsnurrade, vriden, roterad
Tri= tre
Kona=vinkel
Utthita Parsvakonasana – Utsträckt sidoställning – extended side angle
Utthita=Uppåtgående, utsträckt, öppen
Parsva=sidan
Kona=Vinkel, hörn
Parivrtta Parsvakonasana – Vriden sidoställning – revolved side angle Parivrta=runtsnurrade, vriden, roterad
Parsva=sidan
Kona=Vinkel, hörn
Prasarita Padottanasana – bredbent framåtböj- wide leg forward fold
prasarita=utsträckt, öppnad, utbredd
Pada=Fot
Uut=Djup, stark
Tan= Tänja ut, förlänga
Parsvottanasana – sidosträckning – side intense stretch
Parshva=sida
Ut=djup, stark
Tan= Tänja ut, Förlänga
Utthita Hasta Padangusthasana – Utsträckt ben i stående ben
Utthita=Kraftig tänjning
Hasta=Hand
Pada=fot
Angusth=Stortå
Utthita Eka Padasana – utsträckt ben
Utthita=kraftig
Eka=en, singel, ensam, bara
Pada=Fot
Dandasana –staff pose
danda= stav, käpp
Pashimottanasana – ryggsträckningställning – west intense stretch
pashima=baksidan av kroppen, väster
Ut=djup, stark
Tan=tänja ut, förlänga
Purvottanasana – framsidans tänjningsställning – east intens stretch
Purva=Öster, framsidan av kroppen
Ut=djup, stark
Tan=tänja ut, förlänga
Ardha Baddha Padma Pashimottanasana -Half bound lotus western intense stretch posture
ardha= halv
baddha=bunden, knuten, behärskad, tyglad
padma=lotus, lotusblomma
Pashima=väster, baksida/ryggsinad
Ut= stak, djup, intensiv
tan=tänja ut, förlänga
Trianga Mukhaikapada Pashimottanasana – Three limbs face one foot western intence stretch posture
Tri=tre
anga= lem
Mukha=ansikte
eka = en
Pada=fot eller ben
Pashima = väster, rygg-baksida
ut= stark, djup
tan= förlänga, sträck ut
Janu Sirsasana – huvud till knä ställning- head to knee posture
janu = knä
sirsa = huvud
Marichyasana – tillägnad den vise Marichi -Dedicated to Marichi
Marichi = Brahmas son, den vise, Marichi
Navasana – båten – Boat pose
nava=båt
Bhuja Pidasana -armtryck – Arm pressure pose
Bhuja=Arm eller axel
Pida=pressande, tryck
Kurmasana – skäldpadda – turtoise posture
Kurma=sköldpadda
Supta Kurmasana – sovande sköldpaddan – sleeping turtoise posture
supta= sovande, vilande, liggande
Kurma =sköldpadda
Garbha Pindasana – fosterställning – womb embryo pose
garbha = livmoder
Pinda = foster
Kukkutasana – tuppställning
Kukkuta = tupp
Baddha Konasana – bunden vinkelställning – Bound Angle posture
Baddha= bunden, knuten, behärskad, tyglad
Upavishta Konasana – sittande hörnställning – seated angle posture
upavishta=sitta, sittande
Kona = hörn, vinkel
Supta Konasana – liggande bensträckning – sleeping angle posture
supta=sova, ligga
kona=hörn, vinkel
Supta Padangusthasana – liggande bensträckning – sleeping big toe posture
Supta = sovande, liggande
Pada= ben, fot
anghusth=stortå
Supta Parshvasahita – liggande ben i sidled
Supta = liggande, sovande
Parshva = sida
sahita = fylla i, tillsammans, vara med följa
Ubhaya Padangusthasana – båda händer till fot – Both feet big toe posture
Ubhaya=båda
Pada=fot, ben
angusth= stortån
Urdhva Mukha Pashimottanasana – uppåtriktad framåtböjande ställning – upward facing western intense stretch
Urdhva=Uppåtgående
Mukha= Ansikte
Pashima = väster, rygg-baksida
ut= stark, djup
tan= förlänga, sträck ut
Setu Bandhasana – bron – bridge
Setu=bro
bandha = bunden, stängd med sigill, lås
Chakrasasna – bakåtkullerbytta – wheelposture
chakra = ett hjul, en cirkel
Urdhva Dhanurasana – bryggan – upword bow pose
Urdhva=stigande, uppåtriktande
Dhanura = pilbåge, böjas, båge
Pashimottanasana- ryggsträckningställning – west intense stretch
pashima=baksidan av kroppen, väster
Ut=djup, stark
Tan=tänja ut, förlänga

Salamba Sarvangasana – skulderstående – shoulderstand, whole body supported
Salamba= med jälp, stöd, stödja
Sarva= alla, fullt
Anga = lem, kroppsdel
Halasana – plogen – the plow
Hala=plog
Karnapidasana– Öronpress – easr pressure posture
Karna=öra
pida = pressande, tryck,
Urdhva padmasana – upp och nedvänd lotus – upward lotus pose
urdhva= stigande, uppåtriktad
Padma= lotus, lotusblomma
Pindasana – fosterställning – embryo posture
Pinda=foster
Matsyasana – fiskställningen
matsya=fisk
Uttana Padasana – utsträckta ben – extended leg posture
uttana – kraftig, djup tänjning
pada = ben, fot
Sirsasana ( Shirsasana) – huvudstående – head standing
Sirsa=huvud
Baddha Padmasana – bunden lotus – bound lotus
baddha= bunden, knuten, behärskad, tyglad
Padma=lotusblomma, lotus
Yoga Mudra -slutet sigill, förenad kontakt
mudra=stänga, sätta sigill på
Padmasana – lotusställningen – Lotus posture
Padma= lotus, lotusblomma
Utplutih – kraftigt lyft
Ut=Djup, stark
Plutih= ta sats, hopp, lyft, skutt
kallas också Tolasana = scale posture
Savasana – dödsstilla
sava = lik, död

%d