SANSKRIT LEXIKON

Vad betyder de olika namnen?

Ashtanga Vinyasa yoga innehåller sex olika serier med olika asana. Namnet ASANA kommer från sanskrit och betyder just ställning, position. För de flesta av oss är den första serien fullt tillräcklig att jobba i, det är ytterst få som går längre än till andra serien.

Nedan har jag listat den första seriens rörelser vid namn, fritt översatt.

Suryanamaskara – Solhälsning – Sun salution
surya=sol
namaskara=hälsning

Samasthitih- trädets positon
Sama= lika, samma,upprätt
Sthitih=stabilitet
(Denna position kallas i andra yogaformer för Tadasana, där tada betyder berg)

Urdhva Vrksasana
Urdhva=Uppåtgående
Vrksa =ett träd

Uttanasana – framåtböjning – forward bend
Ut=djup stark
tan=sträcka ut, förlänga

Chaturanga Dandasana – Armhävningsställning – Four Limb Staff Pose
Chatur=fyra
Anga= Lemmar , en del av kroppeni detta fall händer & fötter
Danda=käpp, stång

Urdhva Mukha Svanasana – Uppåtgående hunden – Upward facing dog
Urdhva=Uppåtgående
Mukha= Ansikte
Svana=Hund

Adho Mukha Svanasana – Nedåtgående hunden – Downward facing dog
Adho=Nedåtriktande, tittar ner
Mukha= Ansikte
Svana=Hund

Padangusthasana – Stortåställning – big toe pose
Pada=fot
Angusth=Stortå

Pada Hastasana – fot handställningen – hands under feet
Pada=Fot
Hasta= Hand

Utthita Tri konasana – Utsträckta triangeln – Triangle
Utthita=Uppåtgående, utsträckt, öppen
Tri= tre
Kona=Vinkel

Parivrtta Tri Konasana – Vridna triangeln – Revolved triangle
Parivrta=runtsnurrade, vriden, roterad
Tri= tre
Kona=vinkel

Utthita Parsvakonasana – Utsträckt sidoställning – extended side angle
Utthita=Uppåtgående, utsträckt, öppen
Parsva=sidan
Kona=Vinkel, hörn

Parivrtta Parsvakonasana – Vriden sidoställning – revolved side angle Parivrta=runtsnurrade, vriden, roterad
Parsva=sidan
Kona=Vinkel, hörn

Prasarita Padottanasana – bredbent framåtböj- wide leg forward fold
prasarita=utsträckt, öppnad, utbredd
Pada=Fot
Uut=Djup, stark
Tan= Tänja ut, förlänga

Parsvottanasana – sidosträckning – side intense stretch
Parshva=sida
Ut=djup, stark
Tan= Tänja ut, Förlänga

Utthita Hasta Padangusthasana – Utsträckt ben i stående ben
Utthita=Kraftig tänjning
Hasta=Hand
Pada=fot
Angusth=Stortå

Uttthita Parsvasahita – utsträckt ben åt sidan
Utthita=kraftig tänjning
Parsva – sida
Sahita=tillsammans med, åtföljd

Utthita Eka Padasana – utsträckt ben
Utthita=kraftig
Eka=en, singel, ensam, bara
Pada=Fot

Ardha Baddha Padmottanasana – bunden halvlotusställning i stående – half bound lotus intense stretch
Ardha=Halv
Baddha=Bunden
Padma=Lotus, lotusblomma
Ut=djup, stark
Tan=tänja ut förlänga

Utkatasana – ojämn ställning, kraftpositionen – chairpose
Utkata=ojämn, kraftig, stark, häftig

Virabhadrasana – Krigarställning – warrior
Vira=krigare, hjälte, kämpe, modig, tapper
Bhadra=god, välsignad, gynnsam

Dandasana –staff pose
danda= stav, käpp

Pashimattanasana (Pashimottanasana)- ryggsträckningställning – west intense stretch
pashima=baksidan av kroppen, väster
Ut=djup, stark
Tan=tänja ut, förlänga
Pashimattanasana eller Pashimottanasana? I Petri Räisänens bok står det skrivet att om man skriver med o betyder det upprätt och om man skriver med a är det vågrätt !

Purvattanasana (Purvottanasana)- framsidans tänjningsställning – east intens stretch
Purva=Öster, framsidan av kroppen
Ut=djup, stark
Tan=tänja ut, förlänga
Purvattanasana eller Purvottanasana? I Petri Räisänens bok står det skrivet att om man skriver med o betyder det upprätt och om man skriver med a är det vågrätt

Ardha Baddha Padma Pashimottanasana -Half bound lotus western intense stretch posture
ardha= halv
baddha=bunden, knuten, behärskad, tyglad
padma=lotus, lotusblomma
Pashima=väster, baksida/ryggsinad
Ut= stak, djup, intensiv
tan=tänja ut, förlänga

Trianga Mukhaikapada Pashimottanasana – Three limbs face one foot western intence stretch posture
Tri=tre
anga= lem
Mukha=ansikte
eka = en
Pada=fot eller ben
Pashima = väster, rygg-baksida
ut= stark, djup
tan= förlänga, sträck ut

Janu Sirsasana – huvud till knä ställning- head to knee posture
janu = knä
sirsa = huvud

Marichyasana – tillägnad den vise Marichi -Dedicated to Marichi
Marichi = Brahmas son, den vise, Marichi

Navasana – båten – Boat pose
nava=båt

Bhuja Pidasana -armtryck – Arm pressure pose
Bhuja=Arm eller axel
Pida=pressande, tryck

Kurmasana – skäldpadda – turtoise posture
Kurma=sköldpadda

Supta Kurmasana – sovande sköldpaddan – sleeping turtoise posture
supta= sovande, vilande, liggande
Kurma =sköldpadda

Garbha Pindasana – fosterställning – womb embryo pose
garbha = livmoder
Pinda = foster

Kukkutasana – tuppställning
Kukkuta = tupp

Baddha Konasana – bunden vinkelställning – Bound Angle posture
Baddha= bunden, knuten, behärskad, tyglad

Upavishta Konasana – sittande hörnställning – seated angle posture
upavishta=sitta, sittande
Kona = hörn, vinkel

Supta Konasana – liggande bensträckning – sleeping angle posture
supta=sova, ligga
kona=hörn, vinkel

Supta Padangusthasana – liggande bensträckning – sleeping big toe posture
Supta = sovande, liggande
Pada= ben, fot
anghusth=stortå

Supta Parshvasahita – liggande ben i sidled
Supta = liggande, sovande
Parshva = sida
sahita = fylla i, tillsammans, vara med följa

Ubhaya Padangusthasana – båda händer till fot – Both feet big toe posture
Ubhaya=båda
Pada=fot, ben
angusth= stortån

Urdhva Mukha Pashimottanasana – uppåtriktad framåtböjande ställning – upward facing western intense stretch
Urdhva=Uppåtgående
Mukha= Ansikte
Pashima = väster, rygg-baksida
ut= stark, djup
tan= förlänga, sträck ut

Setu Bandhasana – bron – bridge
Setu=bro
bandha = bunden, stängd med sigill, lås

chakrasasna – bakåtkullerbytta – wheelposture
chakra = ett hjul, en cirkel

Urdhva Dhanurasana – bryggan – upword bow pose
Urdhva=stigande, uppåtriktande
Dhanura = pilbåge, böjas, båge

Pashimottanasana- ryggsträckningställning – west intense stretch
pashima=baksidan av kroppen, väster
Ut=djup, stark
Tan=tänja ut, förlänga

Savasana – dödsstilla
sava = lik, död

Salamba Sarvangasana – skulderstående – shoulderstand, whole body supported
Salamba= med jälp, stöd, stödja
Sarva= alla, fullt
Anga = lem, kroppsdel

Halasana – plogen – the plow
Hala=plog

Karnapidasana– Öronpress – easr pressure posture
Karna=öra
pida = pressande, tryck,

Urdhva padmasana – upp och nedvänd lotus – upward lotus pose
urdhva= stigande, uppåtriktad
Padma= lotus, lotusblomma

Pindasana – fosterställning – embryo posture
Pinda=foster

matsyasana – fiskställningen
matsya=fisk

Uttana Padasana – utsträckta ben – extended leg posture
uttana – kraftig, djup tänjning
pada = ben, fot

Sirsasana ( Shirsasana) – huvudstående – head standing
Sirsa=huvud

Baddha Padmasana – bunden lotus – bound lotus
baddha= bunden, knuten, behärskad, tyglad
Padma=lotusblomma, lotus

Yoga Mudra -slutet sigill, förenad kontakt
mudra=stänga, sätta sigill på

padmasana – lotusställningen – Lotus posture
Padma= lotus, lotusblomma

Utplutih – kraftigt lyft
Ut=Djup, stark
Plutih= ta sats, hopp, lyft, skutt
kallas också Tolasana = scale posture

Savasana – dödsstilla
sava = lik, död